Senior Active | Statut Fundacji

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI "SENIOR ACTIVE"

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1

Fundacja działająca pod nazwą Fundacja „Senior Active”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 25 Stycznia 2016 r. przez Karolinę Bogusz ur. 09.10.1983 r. w Wałczu zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Annę Kantorską notariusza, w kancelarii notarialnej Anna Kantorska & Alina Łazowy w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 22 oraz działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a także niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą fundacji jest Poznań.

 

§3

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

 

§4

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

 

§5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, i przyznawać je wraz  z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostką organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, centra, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych fundacji.

 

§6

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji oraz może używać znaku graficznego.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.


§10

Majątek Fundacji stanowi:

 • Fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), z czego kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą,
 • Inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§12

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 • Subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, darowizn, spadków, zapisów, grantów i innych przysporzeń majątkowych, czynionych na rzecz Fundacji przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej;
 • Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych, oraz odsetek od udzielonych pożyczek;
 • Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 • Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

§13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Rozdział V

Organy Fundacji.


§16

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§17

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
 2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Fundator – Pani Karolina Bogusz pełniąc funkcję Prezesa Fundacji oraz Pani Marta Bogusz – Czerniewicz pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu.
 3. Wyboru kolejnych członków Zarządu, w razie konieczności uzupełnienia bądź rozszerzenia składu Zarządu dokonują jednomyślnie członkowie Zarządu Fundacji.
 4. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, a w przypadku Zarządu wieloosobowego także Wiceprezes oraz Członek Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zarząd, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w sposób tajny przez pozostałych członków Zarządu. W takim głosowaniu nie bierze udziału osoba, której dotyczy procedura odwołania.
 6. Przyczynami odwołania mogą być:
  1. Uchybienia w pełnieniu obowiązków,  
  2. Pozbawienie praw obywatelskich,
  3. Utrata zdolności do czynności prawnych,
  4. Działanie na szkodę Fundacji, w tym także nienależyte wykonywania obowiązków członka Zarządu,
  5. Trwała niezdolność do pełnienia funkcji w Zarządzie.
 7. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

 

§18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  6. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji fundacji.
  7. współpraca z partnerami krajowymi i międzynarodowymi
 3. Zarząd może powołać ciała doradcze, w tym stanowiące wsparcie merytoryczne dla pracy Zarządu, określając strukturę organizacyjną i zakres działania tego organu;
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Statucie.
 5. W razie równej liczby głosów za i przeciw decydujący głos ma Prezes, bądź w razie jego nieobecności Wiceprezes.
 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą być wynagradzane z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

 

§19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony samodzielnie każdy członek Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana Statutu


§20

 1. .Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. Do wprowadzenia zmian w Statucie wymagana jest jednomyślna uchwała Zarządu, podjęta w obecności wszystkich członków Zarządu.
 3. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla których została powołana Fundacja, w szczególności poprzez dodanie nowych celów.

Rozdział VII

Połączenie z inną fundacją


§21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§22

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VIII

Likwidacja Fundacji.


§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

 

§24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, w obecności wszystkich członków.

§25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub innych podmiotów o zbliżonych celach.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.


§7

Celami Fundacji są:

 • Wszechstronna działalność związana z udzielaniem opieki medycznej na rzecz osób starszych, w tym w ramach prowadzonych dziennych domów opieki;
 • Wszechstronna pomoc i opieka dla osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych i ich opiekunów i rodzin oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem;
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Działalność na rzecz osób w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym;
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Promocja i organizacja wolontariat;
 • Ochrona i promocja zdrowia;
 • Działalność związana z prowadzeniem rehabilitacji medycznej oraz indywidualnej praktyki lekarskiej w zakresie: geriatrii, rehabilitacji leczniczej, interny, lekarza rodzinnego;
 • Działalność związana z organizacją szkoleń, warsztatów, kursów z zakresu ochrony zdrowia, w tym także staży i praktyk studenckich we współpracy z uczelniami medycznymi i zawodowymi szkołami policealnymi;
 • Promocja kultury i dbanie o dobro społeczne;
 • Promocja stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury;
 • Działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych;
 • Wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska;
 • Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności skierowana do osób starszych.
 • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie kształtowania prawidłowych postaw społecznych;
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
 • Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i skutkach niepełnosprawności, o sposobie radzenia sobie z nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie;
 • Wspieranie projektów osób niepełnosprawnych z różnych dziedzin;

 

§8

Fundacja realizuje swoje cele w następujący sposób:

 • Prowadzenie dziennych domów opieki medycznej dla osób starszych lub niedołężnych, dziennego oddziału rehabilitacji, indywidualnej praktyki lekarskiej w zakresie geriatrii, rehabilitacji leczniczej, interny, lekarza rodzinnego,  a także doradztwa medycznego;
 • Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi, które mogą wspierać realizację celów Fundacji;
 • Prowadzenie działalności wspierającej budowanie u dzieci i młodzieży prawidłowych postaw społecznych, w szczególności poprzez organizację warsztatów, zajęć międzypokoleniowych;
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla podopiecznych Fundacji,
 • Organizowanie innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, mających na celu rozpowszechnianie wiedzy, edukowanie dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie budowania relacji międzypokoleniowych,
 • Zapraszanie do współdziałania w organach Fundacji;
 • Integrowanie i wspieranie środowiska ludzi zajmujących się ochroną zdrowia osób starszych;
 • Tworzenie sieci i przestrzeni oraz sieci komunikacji dla ludzi związanych z Fundacją;
 • Inicjowanie bezpośrednio oraz wspieranie i nadzorowane wszelkich inicjatyw, które uważane są za użyteczne na drodze osiągnięcia celów statutowych Fundacji;
 • Propagowanie w wydawnictwach i materiałach promocyjnych idei zawartych w statucie Fundacji;
 • Tworzenie i nieodpłatne udostępnianie bazy wiedzy na tematy związane z ochroną zdrowia osób starszych;
 • Prowadzenie i wspieranie projektów związanych z promocją ochrony zdrowia osób starszych;
 • Organizowanie edukacyjnych warsztatów, wykładów, szkoleń, targów, spotkań i innych wydarzeń służących promocji celów statutowych Fundacji;
 • Organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjnym służących promocji działań statutowych Fundacji;   
 • Lobbowanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych;
 • Organizowanie i wspieranie działań artystycznych o tematyce zbieżnej z celami Fundacji;
 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych,
 • Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi;
 • Działania na rzecz likwidowania uprzedzeń do osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie imprez charytatywnych;
 • Udział w imprezach umożliwiających popularyzowanie wiedzy na temat osób starszych i osób niepełnosprawnych;
 • Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i pomocniczego na realizację celów statutowych poprzez występowanie do osób fizycznych, prawnych i organów administracji państwowej i samorządowej zarówno w kraju jak i zagranicą;
 • Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych, opiekuńczych, zajmujących się osobami chorymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi lub niedołężnymi;
 • Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla środowisk osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych;
 • Organizowanie pomocy w zakresie zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób starszych i osób niepełnosprawnych;
 • Prowadzenie fizjoterapii osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych;
 • Prowadzenie terapii psychologiczno- pedagogicznej osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych;
 • Organizowanie i prowadzenie praktyk i stażów dla uczniów, studentów, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz bezrobotnych w zakresie pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, niedołężnymi;
 • Organizowanie grup wolontariuszy do pracy z osobami chorymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi i niedołężnymi;
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy oraz opiekunów;
 • Organizowanie spotkań integracyjnych, konferencji i wykładów, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat osób starszych i osób niepełnosprawnych;
 • Organizowanie samopomocowych grup wsparcia;
 • Koordynowanie usług wykonywanych przez specjalistów;
 • Udzielanie pomocy lekarskiej, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla osób starszych oraz opiekunów i ich rodzin;
 • Świadczenia z zakresu pomocy społecznej innych wobec osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych;
 • Działania na rzecz budowy systemu opieki i pomocy osobom chorym, osobom niepełnosprawnym, osobom starszym lub niedołężnym;
 • Występowanie do organów władzy, w tym administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących leczenia i rehabilitacji oraz spraw socjalno-bytowych, zawodowych i innych wobec osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych;

 

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może merytorycznie lub finansowo wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza


§14

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych, w tym także na działalność operacyjną Fundacji.

 

§15

Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 • Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 • Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 • Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
 • Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
 • Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (Hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.11.Z)
 • 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.3 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 82.99.Z – Pozostała  działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji,
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
 • 86.10.Z – Działalność szpitali,
 • 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna,
 • 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna,
 • 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego,
 • 86.90 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych,
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna,
 • 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
 • 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,