Senior Active | Konsultacje lekarskie
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Konsultacje lekarskie

Ośrodek w stałej obsadzie zatrudnia lekarza internistę, lekarza geriatrę oraz lekarza specjalistę rehabilitacji leczniczej. W każdym przypadku przyjęcia lub odmowy przyjęcia podopiecznego do DDOM Senior Active wymagane jest przygotowanie przez zespół terapeutyczny (internista, psycholog, rehabilitant/fizjoterapeuta, logopeda, dietetyk, opiekun medyczny) uzasadnienia odmowy przyjęcia lub przyjęcia i zlecenia realizacji określonych świadczeń.

Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny dokonuje oceny sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, oceny odżywienia, sprawności procesów poznawczych, stanu emocjonalnego, a w zależności od potrzeb również innych obszarów, np. stopnia niewydolności zwieraczy pęcherza i odbytu, występowania niewydolności krążenia lub ryzyka upadków. Zastosowanie określonych i wskazanych poniżej narzędzi do oceny stanu zdrowia pacjenta jest zindywidualizowane i dostosowane do stanu zdrowia każdego pacjenta.

slider-homepage-senior-active

Dodatkowo u osób po 65 r. ż. wykonywana jest całościowa ocena geriatryczna (COG), składająca się z oceny stanu czynnościowego i fizycznego oraz funkcji umysłowych, a także oceny socjalno-środowiskowej, którą poprzedza ocena według skali VES-13.
Wybór narzędzi oceny stanu zdrowia jest zindywidualizowany i dostosowany do każdego Podopiecznego, o tym wyborze decyduje lekarz internista/geriatra.

Celem dokonania oceny sprawności funkcjonalnej przeprowadza się:

w przypadku pacjentów poniżej 65 r. ż.:

 • ocenę czynnościową – możliwość wykonywania złożonych czynności życia codziennego (Instrumental Activities Daily Living, IADL – skala Lawtona); badanie powinno być wykonane przez pielęgniarkę lub terapeutę zajęciowego po przyjęciu i przed wypisaniem.
 • ocenę fizyczną uwzględniającą:
  • stan odżywienia (Mini Nutritional Assessment, MNA); badanie powinno być wykonane przez dietetyka po przyjęciu i przed wypisaniem;
  • równowaga, chód oraz ryzyko upadków (skala Tinetti); badania powinny być wykonane przez fizjoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem;
 • określenie występowania niewydolności serca (Skala niewydolności krążenia wg New York Heart Association, NYHA); badanie powinno być wykonane przez lekarza po przyjęciu i przed wypisaniem;
 • określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską zgodnie z procesem pielęgnowania – ocena powinna być wykonana przez pielęgniarkę po przyjęciu i przed wypisaniem; i ocenę stanu umysłowego – określenie stanu emocjonalnego (skala depresji Hamiltona, HAM-D); badanie powinno być wykonane przez psychologa lub psychoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem.

w przypadku pacjentów powyżej 65 r. ż.:

 • ocenę czynnościową – możliwości wykonywania złożonych czynności życia codziennego (Instrumental Activities Daily Living, IADL – skala Lawtona); badanie powinno być wykonane przez pielęgniarkę lub terapeutę zajęciowego po przyjęciu i przed wypisaniem;
 • ocenę fizyczną uwzględniającą:
  • stan odżywienia (Mini Nutritional Assessment, MNA); badanie powinno być wykonane przez dietetyka po przyjęciu i przed wypisaniem;
  • równowaga, chód oraz ryzyko upadków (skala Tinetti); badania powinny być wykonane przez fizjoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem;
 • określenie występowania niewydolności serca (skala niewydolności krążenia wg New York Heart Association, NYHA); badanie powinno być wykonane przez lekarza po przyjęciu i przed wypisaniem;
 • określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską zgodnie z procesem pielęgnowania – ocena powinna być wykonana przez pielęgniarkę po przyjęciu i przed wypisaniem;
 • ocenę stanu umysłowego:
  • ocena sprawności umysłowej – skala Folsteina (MMSE – mini mental state examination); badanie powinno być wykonane przez psychologa lub psychoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem,
  • określenie stanu emocjonalnego – geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale, GDS); badanie powinno być wykonane przez psychologa lub psychoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem.

Na podstawie przeprowadzonej całościowej oceny zespół terapeutyczny przygotowuje indywidualny plan terapii, określający m.in. liczbę i rodzaj planowanych świadczeń oraz czas trwania terapii.

na koniec każdego miesiąca

Na koniec każdego miesiąca zespół terapeutyczny DDOM Senior Active spotyka się na tzw. konsyliach i dokonuje oceny rezultatów podjętych działań. Jeżeli stwierdzi u podopiecznego postępy bądź pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego. modyfikuje przyjęty plan działania bądź podejmuje decyzję o dalszym sprawowaniu opieki.