Senior Active | Dzienny Dom Opieki Medycznej | O Nas | Kadra
Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kadra

Opiekę nad naszymi podopiecznymi sprawuje wielodyscyplinarny zespół, który dba o aktywizację Seniorów. Aby zapewnić kompleksową i profesjonalną opiekę, oprócz opiekunów i terapeutów zajęciowych w skład kadry wchodzą: lekarz internista, lekarz geriatra, psycholog, fizjoterapeuta, rehabilitant, dietetyk, pracownik społeczny oraz inni specjaliści, w zależności od potrzeb zdrowotnych podopiecznych.

Aby zapewnić jak najlepszą opiekę naszym pacjentom, zespół terapeutyczny Dziennego Domu Opieki Medycznej Senior Active na koniec każdego miesiąca spotyka się na konsylium, by omówić i ocenić rezultaty działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych. W razie potrzeby modyfikuje indywidualne plany działań, dostosowując je na bieżąco do stanu zdrowia i postępów Podopiecznego.

W skład kadry wchodzą:

Lekarza internista/Lekarz geriatra

lekarz geriatra-01

Do zadań lekarza internisty/lekarza geriatry należy w szczególności:

 • Przeprowadzenie (przy przyjęciu/ zwolnieniu i w razie potrzeby) wywiadu internistycznego z Podopiecznym, oceny sprawności funkcjonalnej (dla osób przed 65 r ż.) oraz/lub całościowej oceny geriatrycznej (COG) dla osób po 65 r .ż., w tym oceny stanu czynnościowego i fizycznego oraz funkcji umysłowych, a także oceny socjalno-środowiskowej, poprzedzonej oceny według skali VES-13.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Rozpoznawanie i leczenie chorób występujących u Podopiecznych DDOM Senior Active, którzy w procesie leczenia wymagają całościowej oceny i opieki specjalistycznej oraz postępowania fizjoterapeutycznego.
 • Udzielanie porad lekarskich podopiecznym DDOM Senior Active oraz ich rodzinom.
 • Współpraca w interdyscyplinarnym zespole opiekuńczo-terapeutycznym w celu poprawy poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych, poprawy stanu funkcjonalnego i jakości życia Podopiecznych.
 • Przeprowadzanie okresowej oceny świadczeń zdrowotnych, z których korzystają Podopieczni DDOM Senior Active, w celu poprawy skuteczności i jakości tych świadczeń.
 • Cykliczna analiza skierowań na badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji medycznej Podopiecznych zgodnie z powierzonymi obowiązkami.
 • Ustalanie, zmiany albo zakończenie farmakoterapii Podopiecznych.
 • Podawanie zaleceń i instrukcji pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, dietetycznych, logopedycznych i opiekuńczych.
 • Stały kontakt z lekarzem innej specjalności istotnej dla zachowania ciągłości leczenia Podopiecznego, poprzez przekazanie mu informacji i zaleceń wynikających z udzielonych świadczeń.
 • Monitorowanie przebiegu terapii, w tym nasilenia objawów chorobowych i występowania działań niepożądanych lub ubocznych farmakoterapii.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Przestrzeganie zasad BHP i ppoż.
 • Dbanie o należyty stan sprzętu znajdującego
Fizjoterapeuta

fizjoterapeuta-01

Do zadań fizjoterapeuty należy w szczególności:

 • Planowanie miesięcznych zajęć z Podopiecznymi.
 • Przygotowanie i aktualizacja programu zajęć rehabilitacji i fizjoterapii Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dostosowanych do możliwości Podopiecznych.
 • Inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć.
 • Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem Podopiecznych.
 • Oddziaływanie wychowawcze w celu kształtowania właściwych postaw zdrowotnych Podopiecznych.
 • Prowadzenie rehabilitacji i fizjoterapii oraz prowadzenie 
ewidencji wykonywanych zabiegów w dokumentacji medycznej Podopiecznych i książce zabiegowej.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej DDOM Senior Active zgodnie z powierzonymi obowiązkami.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Dbanie o należyty stan mienia znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
 • Przestrzeganie zasad BHP i p.poż.
Psycholog

psycholog-01

Do zadań psychologa należy w szczególności:

 • Przeprowadzanie rozmów konsultacyjnych z Podopiecznymi DDOM Senior Active, którzy wymagają całościowej oceny i opieki specjalistycznej, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Przeprowadzenie indywidualnej oceny psychologicznej i testów neuropsychologicznych zgodnie ze wskazaniami zespołu opiekuńczo-terapeutycznego DDOM Senior Active.
 • Przeprowadzenie oceny potrzeb pacjenta geriatrycznego, jego rodziny lub opiekunów.
 • Udzielanie wsparcia (psychoterapia bezpośrednia, odreagowująca, racjonalna, podtrzymująca, wspierająca, relaksacyjna, wizualizacja).
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi geriatrycznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Przeprowadzenie systematycznej kontroli aktualnego stanu psychosomatycznego Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie systematycznej kontroli stanu emocjonalnego podopiecznych DDOM Senior Active, a także wsparcia i opieki psychologicznej.
 • Określenie potrzeb potencjalnych Podopiecznych w odniesieniu do warunków społecznych, psychicznych, emocjonalnych.
 • Współpraca psychologa z pozostałymi członkami zespołu geriatrycznego.
 • Dbanie o należyty stan mienia znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
 • Przestrzeganie zasad BHP i p.poż.
Pielęgniarka

pielegniarka-01

Do zadań pielęgniarki należy w szczególności:

 • Planowanie procesu pielęgnacji.
 • Udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej.
 • We współpracy z lekarzem i personelem DDOM Senior Active organizacja planu opieki, który będzie obejmować m.in. pomoc w utrzymaniu higieny (mycie, toaleta, zmiana bielizny), karmienie, wykonywanie niektórych badań (np. pomiar ciśnienia, pobranie krwi).
 • Opieka pielęgnacyjna, lecznicza, rehabilitacyjna i diagnostyczna.
 • Podawanie leków zgodnie ze wskazaniami lekarza rodzinnego, prowadzącego, lekarza internisty lub lekarza geriatry DDOM Senior Active.
 • Kontrola stanu zdrowia podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Udzielanie wskazówek na temat ułatwień i wsparcia w czynnościach życia codziennego.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Ograniczanie następstw niepełnosprawności przez aktywizację psychiczną  i fizyczną w procesie samoopieki.
 • Współpraca z innymi członkami zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Dbanie o należyty stan mienia znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
 • Przestrzeganie zasad BHP i p.poż.
Opiekun medyczny

opiekun medyczny-01

Do zadań opiekuna medycznego należy w szczególności:

 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Pomoc Podopiecznym DDOM Senior Active w codziennych czynnościach min. opieka, pielęgnacja, organizacja czasu wolnego.
 • Aktywizowanie Podopiecznych DDOM Senior Active do zwiększania samodzielności życiowej.
 • Podawanie posiłków z uwzględnieniem diety Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Wspieranie psychiczno-pedagogiczne Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Asysta podczas spacerów z Podopiecznymi DDOM Senior Active
 • Dobieranie metod, technik, narzędzi i form działań opiekuńczo – wspierających podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Opracowanie procedur wewnętrznych (systemowych) w zakresie powierzonych obowiązków oraz w ramach pracy zespołowej z członkami zespołu terapeutycznego.
 • Opracowanie programu terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej.
 • Współpraca przy ustalaniu harmonogramu zajęć w DDOM Senior Active.
 • Planowanie i realizowanie zajęć terapii zajęciowej dla podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Przygotowanie upominków okolicznościowych, świątecznych oraz wystroju DDOM Senior Active.
 • Organizowanie imprez okolicznościowych dla podopiecznych i ich rodzin DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie księgi pamiątkowej DDOM Senior Active.
 • Nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
 • Nawiązywanie kontaktów z instytucjami, fundacjami i osobami prywatnym, wolontariuszami w celu pozyskiwania dodatkowych źródeł i możliwości prowadzenia zajęć terapeutycznych i imprez okolicznościowych DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczej DDOM Senior Active w ramach powierzonych obowiązków.
 • Współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym DDOM Senior Active.
 • Popularyzowania zachowań prozdrowotnych DDOM Senior Active.
 • Dbanie o należyty stan mienia znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
 • Przestrzeganie zasad BHP i p.poż.
Terapeuta zajęciowy

terapeuta zajęciowy-01

Do zadań terapeuty zajęciowego należy w szczególności:

 • Opracowanie programu terapii zajęciowej w ramach DDOM Senior Active oraz Klubu Senior Active.
 • Współpraca przy ustalaniu harmonogramu zajęć w DDOM Senior Active z pozostałymi członkami zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
 • Planowanie i realizowanie zajęć terapii zajęciowej dla DDOM Senior Active.
 • Prowadzenie terapii zajęciowej z Podopiecznymi DDOM Senior Active, poprzez zajęcia usprawniające Podopiecznych pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym.
 • Organizowanie zajęć z wykorzystywaniem możliwości instrumentalnych, intelektualnych i emocjonalnych, z użyciem do tego różnych form i technik terapii.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Dbanie o należyty stan mienia znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
 • Przestrzeganie zasad BHP i p.poż.
Instruktor fitness

instruktor fit-01

Do zadań instruktora fitness należy w szczególności:

 • Promocja aktywnego trybu życia.
 • Prowadzenie zajęć ruchowych indywidualnych i grupowych, w pomieszczeniu zamkniętym oraz na zewnętrz w zależności od możliwości Podopiecznych, a także o zajęć charakterze zabawowym i towarzyskim (w zależności od uczestników ćwiczeń, z którymi prowadzi zajęcia).
 • Sprawowanie opieki nad Podopiecznymi podczas realizacji zajęć.
 • Obsługa sprzętu myzycznego i przyrządów do ćwiczeń oraz pomoc Podopiecznym w ich prawidłowym użytkowaniu, poprzez instruktaż teoretyczny i praktyczny.
 • Korygowanie błędów ćwiczących podczas wykonywania ćwiczeń, poprzez wydawanie poleceń głosowych i znaków niewerbalnych.
 • Kontrolowanie prawidłowego wykonywania ćwieczeń I ilości wykonywanych powtórzeń przez ćwiczących.
 • Prowadzenie odprężających i korekcyjnych ćwiczeń poprzez realizację zajęć opartych na grach, zabawach, sportach, tańcach, układach chorograficznych i innych formach aktywności ruchowej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 • Przygotowanie układów i programów zajęć zgodnych z wiekiem, płcią ćwiczących, poziomem ich sprawności i wydolności fizycznej, motywów i oczekiwań w stosunku do podejmowanej aktywności, bezpieczeństwa itp.
 • Dbałość o bezpieczeństwo Podopiecznych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji zajęć tak aby zapobiegać urazom i kontuzjom ćwiczących.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Przestrzeganie zasad ergonomii, BHP i ppoż.
 • Przygotowanie grafików zajęć.
 • Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ćwiczeń znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
 • Przygotowanie sali do ćwiczeń.
Pracownik socjalny

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań.
 • Pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 • Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 • Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 • Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Przestrzeganie zasad BHP i ppoż.
 • Dbanie o należyty stan sprzętu znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
Logopeda

lekarz logopeda-01

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 • Diagnoza logopedyczna podopiecznych DDOM Senior Active:
  • wywiad,
  • badanie słuchu fonematycznego,
  • badanie artykulacji,
  • badanie sprawności narządów mowy.
 • Podtrzymanie zdolności komunikacji u osób z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi związanymi z wiekiem.
 • Terapia kompleksowa dla osób z chorobą Alzheimera (ćwiczenia komunikacji językowej, koncentracji uwagi, pamięci) zgodnie z zaleceniami lekarza/konsylium.
 • Terapia osób z afazją i innymi zaburzeniami języka powstałymi na podłożu neurologicznym (przywracanie zdolności komunikacyjnych i rehabilitacja mowy po udarach i urazach czaszkowo – mózgowych) zgodnie z zaleceniami lekarza/konsylium.
 • Logopedia artystyczna (dykcja i emisja głosu) zgodnie z zaleceniami lekarza/zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Przestrzeganie zasad BHP i ppoż.
 • Dbanie o należyty stan sprzętu znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.
Dietetyk

dietetyk-01

Do zadań dietetyka należy w szczególności:

 • Cykliczne badanie produktów żywnościowych, ocena ich jakości, wartości zdrowotnych i odżywczych.
 • Cykliniczne sprawdzanie procesów przygotowywania potraw, m. in. pod kątem utraty cennych wartości odżywczych w trakcie przetwarzania, w miejscu ich przygotowywania.
 • Ocena wpływu konkretnych produktów spożywczych na ludzki organizm w zależności od wieku, trybu życia i stanu zdrowia.
 • Dobór odpowiednich składników w określonych dietach.
 • Opracowywanie prawidłowego jadłospisu i diet dla podopiecznych DDOM Senior Active we współpracy z firmą cateringową.
 • Planowanie diet i pomoc w jej stosowaniu, koordynowanie programu żywieniowego Podopiecznych DDOM Senior Active.
 • Propagowanie wśród Podpopiecznych, członków ich rodzin, opiekunów wiedzy o zdrowym odżywiania – poprzez organizację pogadanek, warsztatów, opracowanie materiałów edukacyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji DDOM Senior Active zgodnie z powierzonymi obowiązkami.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, rozmów z Podopiecznymi, członkami rodzin lub opiekunami.
 • Prowadzenie staży i praktyk zawodowych zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem.
 • Przestrzeganie zasad BHP i ppoż.
 • Dbanie o należyty stan sprzętu znajdującego się w DDOM Senior Active oraz o ład i porządek w miejscu pracy.